SỨ MỆNH

Tận tâm trong việc đầu tư và cung cấp cơ hội cũng như là kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng tại Việt Nam với niềm tin rằng giáo dục và chăm sóc sức khỏe là thành phần cơ bản cho cuộc chiến vì một tương lai tốt đẹp hơn.

TẦM NHÌN

Một thế giới nơi mà những gia đình và trẻ em ở Việt Nam được khuyến khích và hỗ trợ thông qua các cơ hội để phát triển và thoát nghèo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực

Tất cả Ban lãnh đạo và nhân viên của HSCV đều trung thực và đáng tin cậy và thể hiện những sự đánh giá một cách hợp tình và hợp lý.

 

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

NHIỆM VỤ>

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com